Et medlemskap har mange fordeler – bli medlem!

 

Våre medlemmer kan nyte godt av foreningens kompetanse, tariffavtaler, gunstige forsikringer og medlemsservice i en rekke saker. Som medlem har du reell påvirkningsmulighet på beslutningsprosessene, tilgang til statistikk og fakta, verktøy som kan effektivisere din hverdag, juridisk spisskompetanse om næringen, rådgivning og deltakelse på unike arrangementer.

Hvorfor skal ditt rederi bli medlem i Kystrederiene..?

 • Vi er en maritim forening og er et bindeledd mellom rederi og myndigheter
 • Vi har som vår hovedoppgave å fremme næringens interesser i maritime spørsmål
 • Vi er representert i offentlige maritime råd og utvalg
 • Vi har et godt kontaktnett inn mot Innovasjon Norge, NOx-fondet og Enova
 • Vi er en arbeidsgiverforening og tilbyr tariffavtaler for NOR, NIS og utl. flagg og fartøy under 15 meter.
  Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det fra 1.01.2018 kommer utvidet krav til kvalifikasjoner for mannskap på fartøy under 15 m.
 • Nettolønnsordningen – ved å ha en gyldig tariffavtale hos oss kan rederiene søke nettolønnsordning (tilskudd for sysselsetting av sjøfolk)
  for fartøy over 100 BT som fører last eller passasjerer.
  Ordningen fungerer slik at rederiene kan søke og få refundert all innbetalt skatt, trygde- og arbeidsgiveravgift.
 • Vi yter juridisk bistand i arbeidsgiverspørsmål og maritime saker, og bistår med saksbehandling.
  Medlemsavtale med advokatfirma Simonsen Vogt Wiik, Nordisk Skibsrederforening og Judicia DA.
 • Vi tilbyr garantiordning for lønn- og hjemreisegaranti for ansatte på NIS-registrerte skip inkl. i medlemskapet
 • Vi tilbyr gruppelivsforsikring 2 G for reder inkl. i medlemskapet
 • Vi tilbyr trygghetsforsikring for mannskapet, en obligatorisk ordning som gir konkurransedyktig pris
 • Vi formidler frivillig gruppelivsforsikring til konkurransedyktig pris
 • Vi yter økonomisk støtte til rettshjelp og utdanning av mannskap gjennom vårt eget fond – Tomas Mårens Fond.
  I de to siste årene har fondet bidratt med ca. 3,5 mill.kr til medlemsrederiene.
 • Vi tilbyr implementering og oppfølging av rederienes sikkerhetsstyringssystem (ISM og ISPS), gjennom
  vårt datterselskap Nautilus Sjø. Vi tilbyr sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 24 m og 15 m – i hht ny forskrift om sikkerhetsstyring
  for mindre lastefartøy, passasjer og fiskefartøy.
  Ordningen er frivillig og tilbys også til ikke-medlemmer. Konkurransedyktig pris og rabatt til medlemmer av Kystrederiene.
 • Vi tilbyr rabattavtaler hos mange ulike leverandører, se www.kystrederiene.no for mer informasjon

Ønsker du å bli medlem, eller høre mer om hva vi har å tilby, kontakt oss gjerne på telefon 55 55 16 20 eller e-post firmapost@kystrederiene.no.