Støtte til energi- og klimateknologi for fartøy skal bidra til å redusere kostnader og risiko for de som tar i bruk nye teknologier og innovative løsninger som er nye i Norge.  Under listes noen ordninger som støtter opp om en nyere og mer miljøvennlig flåte.

Innovasjon Norge

Støtten er styrt av bedriftsøkonomisk verdiskaping. Innovasjon Norge avlaster risiko og skal være utløsende for investeringene.

De mest relevante instrumentene er:

 • Markedslån – samarbeid med bank, kommersielle betingelser
 • Innovasjonslån – mindre krav til sikkerhet, høyere rente
 • IFU/OFU-ordningen – kan brukes frem til prototypenivå
 • Miljøteknologiordningen – brukt nær kommersialisering, demo og pilot
 • Etablerertilskudd – støtter oppstart, fordelt på to faser
 • Distriktsmidler – utvikler må ligge/ha aktivitet i distriktet
 • Miljøteknologiordningen- skal fremme norsk miljøteknologi og bidra til at norsk industris konkurranseevne styrkes. I hovedsak til finansiering av pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Gjelder alle bedrifter i alle sektorer.
 • Innovasjonslån/risikolån- toppfinansieringslån hvor IN har evne til å ta risiko der rentefri og avdragsfri periode kan innvilges

For mer informasjon, gå inn på Innovasjon Norges hjemmesider, eller kontakt Jan Børre Rydningen, Sigbjørn John Huun eller Tor Erik Lillebø.

GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Ordningen ble vedtatt av Stortinget i desember 2017 og omfatter finansiering av blant annet fiskebåter, ferjer, brønnbåter, hurtigbåter og nærskipsfartsfartøy.
Les mer om ordningen på GIEK sine hjemmesider. 

NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp. Eiere av skip kan få tilskudd ved redusere utslipp ved å montere renseutstyr, oppgradere motoren eller gå over fra eks diesel til gass som drivstoff.

Lav sats, som også omfatter skipsfarten er 8,5 kr per kg NOx i år. Høy sats som gjelder for olje- og gassvirksomhet på sokkelen er 14,5 kr per kg. Fra 2020 varsles det videre en økning til 11 kr kg på lav sats og 16 kr for høy sats. Basert på det vi vet er det godt håp om at avgiften deretter vil stå uendret ut avtaleperioden, til og med 2025. Til sammenligning er fiskal NOx-avgift per dags dato 21,94 kr per kg NOx.

Les mer om hvordan du søker (veiledninger, søknadsskjema, kontaktinformasjon etc.) på NOx-fondets hjemmesider.

ENOVA-tilbudet til maritim transport

ENOVA skal bidra til økt energieffektivisering samt utvikling av energi- og klimateknologi. De har 3 mrd. kr. i året til energi- og klimatiltak! For skipsfarten har de flere ulike tiltak, som kan gi deg tilstrekkelig lønnsomhet og redusere risiko.

Prosjekter som gir energieffektivisering innen maritim sektor – både transport og annen næring kan få støtte. 

Dette kan være teknologier knyttet til:

 • Energieffektive motor- eller propell-løsninger
 • Elektrisk fremdrift og hybridløsninger
 •  Fremdriftssystem
 •  Lastehåndtering
 • Belysning og ventilasjon
 • Eller annet.
Støtten gis primært til skip som er NOR eller NIS registrert, eller har vesentlige operasjoner i norsk territorium eller norsk sone. Det er også noen videre krav for at prosjektet skal få støtte.
 • Prosjektet skal være en investering i fysisk utstyr
 • Prosjektene må anvende teknologier som er blant det beste som er kommersielt tilgjengelig
 • Prosjektet må resultere i minst 10 % reduksjon i energibruk og minimum 100 000 kWh/år i energiresultat
 • Prosjektet kan ha en maksimal varighet på 3 år
 • Det kan kun regnes reduksjon i energibruk som direkte følger av den konkrete investeringen (redusert transportomfang eller økt sjøtransport kan ikke tas med)

For mer informasjon se Enova sine hjemmesider, eller ta kontakt med seniorrådgiver Ingrid Aune på e-post ingrid.aune@enova.no eller telefon 928 15 145.

Lukk meny