Kystbunker – Kystbunker / With Marine – Egil Ulvan Rederi AS

Velkommen til Nautilus Sjø

 • Vi er en leverandør av sikkerhetsrelaterte tjenester til rederi og fartøy i næring
 • Våre ansatte har bred kompetanse med bakgrunn fra nautisk og teknisk operativ drift, videre til ledelse, krisehåndtering og skipsdrift (management)
 • Vi forenkler hverdagen til våre kunder. Gjennom jevnlige nyhetsbrev holdes dere oppdatert om endringer i regelverk og nytt fra aktuelle flaggstater
 • Vi holder orden på styringssystemet og oppdateringer i dette, bistår og veileder i daglig bruk av systemet. Vi kan også bistå i deres dialog med klasse og flaggstat

Våre kunder er rederi med krav om sikkerhetsstyring i henhold til regelverk eller basert på kundekrav.
Hos oss får dere en rimelig kvalitetsløsning og en enkel metode for å holde seg oppdatert i en jungel av regelverk.

Våre kunder har sikkerhetsstyringssertifikat (DoC og SMC) utstedt av blant annet Sjøfartsdirektoratet, DNV GL, BV, LR og Rina.
Systemet er i drift om bord på stykkgods-, bulk-, fôr-, brønn- , tank- og fiske-fartøy.

Sikkerhetsstyring

Sikkerhetsstyringssystem

I skipssikkerhetsloven er det krav om at rederiet skal etablere, gjennomføre og videreutvikle sikkerhetsstyringssystem både i landorganisasjon og om bord på det enkelte fartøy.

Vårt system tar utgangspunkt i en base som er lik for alle våre kunder, denne tilpasses det enkelte rederi og fartøy i implementeringsprosessen.

Våre kunder har sikkerhetsstyringssertifikat (DoC og SMC) utstedt av blant annet Sjøfartsdirektoratet, DNV GL, BV, LR og Rina. Systemet er i drift om bord på stykkgods-, bulk-, fôr-, brønn-, tank- og fiske-fartøy.

ISM koden

ISM koden er en internasjonal standard for sikkerhetsstyring i den maritime næringen. Denne er gjort gjeldende som forskrift for norske skip gjennom forskift om sikkerhetstyringssystem for skip m.m., og gir føringer for hva et sikkerhetssystem om bord på skip som faller under forskriftens virkeområde skal inneholde. Etter siste endring gjelder denne generelt for fartøy over 500 BT.

Forskriften krever at sikkerhetsstyringssystemet skal sertifiseres (DoC og SMC) av Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent klasseselskap.

Vårt system er bygget opp i henhold til ISM koden og vil etter tilpasning til rederi og fartøy kunne sertifiseres.

Våre kunder har sikkerhetsstyringssertifikat (DoC og SMC) utstedt av blant annet Sjøfartsdirektoratet, DNV GL, BV, LR og Rina. Systemet er i drift om bord på stykkgods-, bulk-, fôr-, brønn- og fiske-fartøy.

Sikkerhetsstyring for mindre fartøy 

Det er krav om at rederiet også skal etablere, gjennomføre og videreutvikle et sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 BT. Dette er gitt utfyllende regler om i forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy. Denne er utarbeidet som en forenklet utgave av ISM koden. Virkeområdet til forskriften er alle næringsfartøy opp til 499 BT. Vi har utarbeidet system som dekker krav i forskrift, og dette er differensiert i forhold til fartøystørrelse.

Internrevisjon

Systemet skal på jevnlig basis vurderes for hvor godt det virker og er implementert i organisasjonen. Det er ulike virkemidler for å vurdere dette. Skipsførers gjennomgang er en gjennomgang av systemet om bord, der Skipsfører, gjerne sammen med mannskap, ser på systemet og vurderer det ut fra deres erfaring. Ledelsens gjennomgang er rederiorganisasjonens vurdering ut fra deres erfaringer og statistikk på hendelser og avvik, dette vil kunne inngå som en naturlig del av selskapets årsberetning. Internrevisjon er en objektiv gjennomgang der en på stikkprøvebasis kontrollerer hvordan, på den ene siden, systemet oppfyller regler og lover, og på den andre siden, hvordan systemet er implementert i organisasjonen om bord og på land. Vi gjennomfører internrevisjon av systemene for våre kunder. Dette gir dere, etter vår mening, et godt og objektivt inntrykk av hvordan dere har implementert systemet i den daglige driften.

Utpekt Person

Utpekt Person er en rolle som kommer fra ISM koden. Dette skal være sikkerhetsventilen i organisasjonen. Dersom en mener at helse, miljø eller sikkerhet står på spill, og en gjennom vanlig tjenestevei ikke når frem, så har en mulighet til å gå til Utpekt Person. Denne vil ha tilgang til å ta saken høyere i organisasjonen, helt opp om nødvendig, for å nå frem. Dersom Utpekt Person selv mener at helse, miljø og sikkerhet er satt i spill har han plikt og rett til å ta dette opp som nødvendig.

Sammensatt bilde

Beredskap

24/7 2. linje beredskapstjeneste for rederi og fartøy

Vi ivaretar beredskapsvakten for rederi og fartøy, vår beredskapstelefon er bemannet og beredt til å bistå døgnet rundt. Vi sitter på nødvendig dokumentasjon for å kunne ha overblikk og innsikt i det enkelte fartøy. Denne dokumentasjonen er tilgjengelig i papirbasert arkiv som gir oss et enkelt og godt format å jobbe med når vi bemanner vårt beredskaps rom i Bergen. I tillegg har vi de samme dokumentene tilgjengelig fra server for å kunne håndtere en situasjon fra hvor vi måtte være.

Beredskapsøvelser

Det er krav om at en skal øve og trene på ulike hendelsestyper, vi deltar i fartøyenes og rederienes beredskapsøvelser. Foruten at vi deltar i de pålagte øvelsene, så tilbyr vi også å tilrettelegge øvelser der en får trent organisasjonen på å håndtere ulike situasjoner.

ISPS koden

For fartøy som skal ha sikkerhetssertifikat (ISSC) må det først gjennomføres en sikkerhetsundersøkelse (SSA) som benyttes som grunnlag for utarbeidelse av sikkerhetsplanen (SSP). Når sikkerhetsplanen er ferdig, skal den fremsendes til flaggstaten for godkjenning. For norske skip er denne funksjonen delegert til RSO (anerkjent klasseselskap) av Sjøfartsdirektoratet (NMA). Når planen er godkjent og sendt til fartøyet, kan en gjennomføre revisjon på fartøyet for å sikre at planen er implementert om bord.

Vi utfører sikkerhetsundersøkelse, utarbeider sikkerhetsplan, fremsender for godkjenning og tar rolle som rederiets sikkerhetsoffiser (CSO) for våre kunder. Vi blir da kontaktpunkt for flaggstat ved utløsing av alarmsystemet om bord på fartøyene.

Andre tjenester

Bistand i forbindelse med avviksbehandling

I noen sammenhenger ser vi at en får en dypere behandling av avvik når eksterne parter samarbeider med dem som formelt skal behandle avviket i organisasjonen og gjerne har den praktiske erfaringen om bord eller på rederikontoret. Som en del av avtalen vår er vi tilgjengelig for bistand.

Metodikk for årsaksanalyse

Analyse av årsakssammenheng kan brukes både når en skal finne den bakenforliggende årsaken til et avvik for å kunne treffe effektive korrektive tiltak og når en skal gjennomføre risikoanalyser. Vi har valgt å utvikle en metode som baserer seg på et fiskebeinsdiagram, denne benytter vi både til avviksbehandling og risikovurderinger. Dette fordi vi mener at det er en fordel å kjenne ett verktøy godt og at en positiv gevinst av dette er at en får bedre analyser. Vi tilbyr opplæring i denne metoden, da tilpasset deres behov. Det kan være en kort gjennomgang ved en mannskapskonferanse, en grundigere gjennomgang ved besøk om bord eller som en oppgaveløsning med innføring og veiledning.

Manualer og Planer

Vi har utarbeidet maler, rammeverk og veiledere for de ulike manualer og planer en må ha i den daglige driften og i beredskapssammenheng. Disse nyter våre kunder godt av. Vi bistår gjerne i utarbeidelsen av den spesifikke manual eller plan dersom det er ønskelig.

I vår base har vi følgende rammeverk tilgjengelig:

 • Nødtauingsprosedyre
 • Mønstringsplan/alarminstruks
 • Garbage management plan
 • SEEMP
 • Ballast water management plan
 • SOPEP
 • Plan for recovery of person from the water
 • MLC 2006 Booklet