Foreslår ny pensjonsmodell for arbeidstakere til sjøs

Pressemelding | Publisert: 17.12.2014 | Nr: 30

Utvalget som har vurdert fremtidens pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs foreslår en ny pensjonsmodell som er tilpasset pensjonsreformen og tjenestepensjonsordningene i privat sektor.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson mottok i dag utredningen fra utvalget som har utredet hvordan den nåværende Pensjonstrygden for sjømenn kan moderniseres og tilpasses prinsippene i pensjonsreformen. Pensjonstrygden for sjømenn er i dag en tidligpensjonsordning for aldersgruppen 60-67 år.

– Jeg tar sikte på at utredningen sendes på høring i nær fremtid, slik at vi kan få uttalelser fra alle berørte parter i det videre arbeidet, sier arbeids- og sosialministeren.

Utvalget som har arbeidet med forslaget til ny sjømannspensjon ble nedsatt i april 2013, og har vært ledet av Sissel Rødevand. Både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene har vært representert i utvalget.

I korte trekk går forslaget til ny pensjonsmodell ut på:

  • årlig opptjening av pensjon i prosent av lønn
  • alders- og kjønnsnøytralt opptjeningssystem
  • minstekravet til opptjening for rett til pensjon reduseres fra 12,5 år til 3 år
  • valgfritt oppstart av pensjonsuttak mellom 62 til 70 år
  • valgfri utbetalingsperiode mellom 62 og 80 år – utbetalingsperioden kan for dem som ønsker det begrenses til fem år
  • nøytrale uttaksregler: Årlig utbetalt pensjon blir høyere jo senere den tas ut, og jo kortere utbetalingsperiode som velges
  • det nåværende skillet mellom overordnet og underordnet arbeidstaker fjernes
  • sjømannspensjonen kan fritt kombineres med arbeid
  • pensjonsutgiftene finansieres løpende, og staten garanterer for pensjonsutbetalingene, dvs. at dagens finansieringsmodell videreføres.