NIS-, og MLC-garanti kan no bli slått saman

På Sjøfartsdirektoratet sine heimesider kan ein lese meir om korleis NIS- og MLC-garanti no kan bli slått saman, så lenge dokumentasjonen oppfyller krava til begge garantiane.  Ein vil hindre at skip i NIS må vere dobbeltforsikra. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet sjå på ei eventuell endring av regelverket,...

Praksisstudent hos Kystrederiene!

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

Massiv veiutbygging – til skade for miljøet

Forslaget til nye E39 føyer seg inn i en lengre trend der man i større og større grad vender seg bort fra sjøveien som en reell transportmulighet for privat næringsliv og passasjerer. Under markeringen av navnebyttet til Kystrederiene 25. august 2016 holdt Frank Aarebrot et...

Konferanser

Enovakonferansen 31.januar – 2. februar i Trondheim I løpet av de siste årene har Enovakonferansen etablert seg som en av Norges aller viktigste energi- og klimakonferanser. Dette er konferansen for alle som ønsker å gå foran på veien mot lavutslippssamfunnet og bidra til at løsningene...

Nyhetsbrev – januar 2017

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

Tilvekst til nærskipsflåten

Peak Shipping Project Cargo i Bergen overtok i desember eierandeler i til sammen seks skip på 3900 tdw fra nederlandske Abis Group som kom i økonomiske problemer. Investorer bak Peak kjøpte høsten 2014 49 prosent i fire av skipene, som ga Peak befraktning av  disse...

Anslag for Kystrederienes godstransport

Kystrederiene har utført en beregning for medlemsrederienes samlete transportinnsats, målt i tonn. Det sier seg selv at en slik beregning må bli omtrentlig, basert på medlemsfartøyenes antatte kapasitet og utnyttelse. Vi tror likevel at det gir en pekepinn på den  betydelige innsats våre medlemmer utfører...

Incentivordningen

Tilskuddsordningen for økt sjøtransport ble sikret ved budsjettforliket i desember med en ramme på 60 millioner kroner gjennom Samferdselsdepartementet og Kystverket. Tilskuddet har fått en innretning mot miljøgevinst som kan oppnås ved overføring av gods fra vei til sjø. Siden ordningen vil fungere som et tilskudd...

Høringsuttalelse til Havne- og farvannsloven

Det pågår for tiden en revisjon av Havne- og farvannsloven fra 2009. Et utvalg under ledelse av advokat Kristin Bjella ble utnevnt i august for å utarbeide en rapport med forslag som skal være ferdig innen 1.desember i år. I utvalget er rederiorganisasjonene representert ved...

Kystverket anbefalar Stad skipstunnel

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....