Transportløsninger for fremtiden

Vi har i dag sendt skriftlige innspill til perspektivanalysen som er utarbeidet på oppdrag av transportsektorene som innspill til NTP: Fremsyn 2050 – trender innen samferdselssektoren frem mot 2050.   I rapporten er trender, observasjoner og drivkrefter oppsummert i fem utviklingstrekk som delvis spiller sammen og overlapper hverandre, og...

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett. Fjerning av fritaket fra CO2-avgift på flytende naturgass (LNG) som drivstoff på skip ble innført i statsbudsjettet i 2018, og dette har gjort LNG 25% dyrere. Det er beklagelig om dette ikke blir rettet opp i revidert statsbudsjett.   -Flere...

Nei til fortrinnsrett for hamnearbeidarar

I forrige veke deltok Kystrederiene på høyring i Stortingets arbeids- og sosialkomitè vedrørande eit forslag til fortrinnsrett for hamnearbeidarar. Forslaget var eit såkalla Dokument 8 forslag, fremja av representantar frå Senterpartiet. Eit "Dok 8-forslag" er eit forslag som vert lagt fram av stortingsrepresentantane sjølve.   Vårt bodskap...