Avgifter i havn

Kystrederiene arbeider aktivt på ulike måter for medlemmenes rammebetingelser. Et sentralt område er dagens avgiftsregime som må moderniseres slik at sjøtransporten får likeverdige konkurransevilkår som andre transportformer. Sjøtransport er i stor grad selvfinansierende mens vei og bane blir sterkt subsidiert over statsbudsjettet og den enkelte innbyggers skatteseddel.

I lys av en utvikling der kommuner og havner søker økte inntekter fra sjøtransport har Kystrederiene i samarbeid med Nordisk Skipsrederforening utarbeidet et verktøy på aktuelle avgift og gebyr typer til bruk for våre medlemmer. Nordisk Skipsrederforening har gjennom flere år tatt hånd om slike forhold for bl.a. Hurtigruten.

Verktøyet som stilles til rådighet består av ulike protestbrev med tilhørende instruksjon/kort forklaring til hvordan protestbrevet skal brukes. (Se liste nederst på siden). Brevene er utformet slik at redere får synliggjort at organisasjonen er involvert og at vi får nødvendig informasjon som bakgrunn for en eventuell fremtidig oppfølging fra organisasjonens side.

Verktøyet som stilles til rådighet for medlemmene er frivillig å benytte dersom det enkelte rederi ønsker å protestere på urettmessige fakturaer.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål rundt protestbrevene. Kontaktperson: adm. dir. Tor Arne Borge, tlf.: 916 29 744, e-post: tor.arne@kystrederiene.no.


Protestbrevene er listet under. Klikk for å få frem hele dokumentene:

Ankringsvederlag
Anløpsavgift – Arbeidsoperasjoner ved merd
Anløpsavgift – Høy avgift
Avfallsgebyr – Fast levering i andre havner
Avfallsgebyr – Miljøhensyn
ISPS – Vederlag og ISPS – Gebyr

Lukk meny