Ny rapport: Laksetransport sjøveien kan redusere klimagassutslipp med over 70 %

Transport av laks på sjø er et lønnsomt alternativ til dagens lastebiltransport, både for oppdretter og miljøet, konkluderes det i rapporten.   Kystrederiene har gjennom Grønt Kystfartsprogram, vært eier av en samfunnsøkonomisk analyse for overføring av fisk fra vei til sjø. Analysen er gjennomført i samarbeid med...

Kystverket med statusrapport på skipstrafikk og godsoverføring

Kystverket har nylig publisert en ny utgave i serien "Status". Tema for årets utgave er skipstrafikk, gods fra vei til sjø, og aktører. Kystverkets summerer at deres beregninger viser at godstransport til sjøs utgjør en stor andel av godstransporten i Norge, både når det gjelder eksport,...

Ny utgave av Kystrederen

En ny utgave av Kystrederen er sendt til medlemmer og samarbeidspartnere.   Les mer om blant annet rederiet Knut Sætre & Sønner, rederiet Hordafor og de nye styrelederne i hhv. Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening. Bladet kan lastes ned elektronisk ved å følge denne lenken. Vi ønsker alle god lesning...

Hvor varmt vann tåler laksen?

Det skal forskere nå finne svaret på. Ved termisk avlusning av laks på både brønnbåter, og servicebåter utsettes oppdrettslaksen for varmt vann for å fjerne lakselus. I seinere tid er det blant annet stilt spørsmål rundt fiskens smertefølelse og velferd ved avlusningsmetoden. Forsker Jonatan Nilsson ved Havforskningsinstituttet...

Skipsfinansieringsordning på plass

Frå denne veka kan reiarar søkje om finansiering av skip som skal nyttast i Noreg. Skipsfinansieringsordninga ei ny, mellombels låne- og garantiordning for kjøp av skip frå norske verft, når desse skipa skal brukast i Noreg. Det kan være skip som til dømes ferjer, fiskebåtar, brønnbåtar...

Manglende kunnskap om maritim næring

I BTs leder 31. mai tas det til orde for at nettolønnsordningen, en vesentlig del av rammevilkårene for den maritime næringen, bør avvikles.   Dette må være uttrykk for en underlig mangel på kunnskap om norsk skipsfart og den maritime næringsklyngen. Internasjonal sjøtransport er en gjennomglobalisert næring,...

Transportløsninger for fremtiden

Vi har i dag sendt skriftlige innspill til perspektivanalysen som er utarbeidet på oppdrag av transportsektorene som innspill til NTP: Fremsyn 2050 – trender innen samferdselssektoren frem mot 2050.   I rapporten er trender, observasjoner og drivkrefter oppsummert i fem utviklingstrekk som delvis spiller sammen og overlapper hverandre, og...

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett. Fjerning av fritaket fra CO2-avgift på flytende naturgass (LNG) som drivstoff på skip ble innført i statsbudsjettet i 2018, og dette har gjort LNG 25% dyrere. Det er beklagelig om dette ikke blir rettet opp i revidert statsbudsjett.   -Flere...

Nei til fortrinnsrett for hamnearbeidarar

I forrige veke deltok Kystrederiene på høyring i Stortingets arbeids- og sosialkomitè vedrørande eit forslag til fortrinnsrett for hamnearbeidarar. Forslaget var eit såkalla Dokument 8 forslag, fremja av representantar frå Senterpartiet. Eit "Dok 8-forslag" er eit forslag som vert lagt fram av stortingsrepresentantane sjølve.   Vårt bodskap...