Har vi rom for flere kadettstillinger..?

Utdanningen av maritim kompetanse har siden 1980-tallet vært et felles løft. Spesielt praksistid for lærlinger og kadetter er blitt til ved en dugnadsinnsats fra rederienes side. Når nå offshorerederiene, som skaffet brorparten av praksisplassene, er i krise og mange skip i opplag, er Kystrederiene utfordret...

CO2-fond nær realisering

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene i desember åpnet for etablering av et CO2-fond etter bilde av NOx-fondet. - Dette er veldig bra og kan bli et svært viktig tiltak for at næringen skal kunne bidra med ytterligere utslippsreduksjon, uttaler direktør Siri Hatland i Kystrederiene. Målet med fondet er at innbetalt CO2-avgift på...

Siri har ordet

Høsten er alltid en travel tid, med viktige oppgaver i kø. Vi har drevet aktiv lobbyvirksomhet med politikere, og vi har deltatt i høringer i Stortingets Næringskomitè og i Transport- og kommunikasjonskomiteen i f.m. Statsbudsjettet 2017. I Næringskomiteen tok vi særlig opp betydningen av en sterk...

Høyringar vedrørande Statsbudsjettet

I samband med statsbudsjettet for 2017, har Kysterederiene delteke på utvalgte høyringar. Ei slik høyring er eit møte der inviterte organisasjonar legg fram sitt syn og svarar på spørsmål frå komitèen. Den 18. oktober var vi tilstades på høyring i Stortingets næringskomitè vedrørande statsbudsjettet. Stikkord for presentasjonen...

Statsbudsjettet: positive signal

- Innføring av incentivordning retta mot rederi er eit positivt tiltak, seier direktør i Kystrederiene, Siri Hatland. Vi er opptatt av at ordninga vil fungere, og ser at det er viktig å få vareeigarane med på laget. Og det er her den store utfordringa vil ligge. Dette vil...

Intervju med Magne Årvik – styremedlem i Kystrederiene

Etter at medlemsmassen til Kystrederiene ble delt inn i sektorer, representerer også styremedlemmene hver sin sektor. I en intervjuserie ønsker vi å sette fokus på de ulike sektorene og våre styremedlemmer. Denne gangen er det Magne Årvik sin tur, representant for sektoren tankfartøy. Han er til daglig operasjonsansvarlig i Fjord Shipping...

Kystrederiene med i NCE Maritime CleanTech

NCE Maritime CleanTech er ei maritim næringsklynge som samlar deltakarar frå 61 ulike verksemder, der dei fleste høyrer til langs kysten frå Stavanger til Bergen. Deltakarane i klynga representerar heile den maritime verdikjeda, leverandørar av fornybar energi, samt forskings- og utdanningsinstitusjonar. NCE Maritime CleanTech held til på Stord. Styreleiar...

Frank Aarebrot: Sjøveien – det egentlige Norge

På markeringa av vårt nye navn på Bergen Sjøfartsmuseum var Frank Aarebrot tilstades med foredraget Sjøveien: det egentlige Norge. Dei som ikkje var tilstades på markeringa, får no moglegheita til å sjå opptak av foredraget her. Og dei som var tilstades, kan sjå det ein gong til!  ...

Elias – dåp og markering av vårt nye navn

Torsdag 25. august kl. 11.00 blir det dåp av en ny Eliasbåt innerst på Vågen i Bergen. Båten er en gave fra Kystrederiene i forbindelse med Redningsselskapets 125 års jubileum i år. Barna i Bergen Barnehage på Nordnes har fått i oppdrag å finne navn til båten,...

Siri har ordet

Ferien er over for de fleste, og her i Bergen har vi allerede lenge forholdt oss til høst……Sånn ble nå sommeren dette året. Det er mye godt å si om høsten, arbeidslyst på topp, koselige innekvelder med stearinlys osv., osv. Så vi klager ikke –...