Regjeringsplattformen – Vi er med!

I regjeringserklæringen fremlagt av Høyre og Fremskrittspartiet 7.oktober er det klare positive signaler på mange områder. Det gjelder både i overordnete politiske initiativ som fornyelse, forenkling og avbyråkratisering og i konkrete saker innen transportpolitikk og maritim virksomhet. Dokumentet ”Politisk plattform” er å anse for verdigrunnlaget...

Regjeringens maritime strategi Stø Kurs 2020 fremlagt i dag

Vi trekker spesielt frem det som gjelder nettolønnsordningen; regjeringen går inn for lovfesting av ordningen samt heving av taket. Videre økes rammene til GIEK. For øvrig viser vi til pressemelding fra Maritimt Forum: Stø Kurs 2020 – offensiv maritim strategi fra regjeringen  Maritimt Forum mener regjeringen har lagt fram...

Pressemelding

Norsk tankfartøy bytter fra diesel til gassmotorer fra Rolls-Royce Fraktefartøyet Bergen Viking skal bytte motorer fra diesel til gass (LNG). Det norske rederiet Bergen Tankers har valgt gassmotorer og -system fra Rolls-Royce for denne oppgraderingen som vil gjøre skipet både mer miljøvennlig og billigere i drift. –      De nye motorene til Bergen Viking vil...

Fraktefartøyenes dag 14. mai

Program 09.00 – 10.00     NOx-fondet 10.00 – 11.00     Registrering – mingling 11.00 - 11.05      Innledning ved styreleder Rikke Lind 11.05 - 11.10      Film 11.10 - 11.20      En fremtidsrettet næring v/Siri Hatland 11.20 - 11.35      NyFrakt I og II, v/Oddmund Oterhals, Møreforsking Molde 11.35 - 11.50     ...

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

I 2012 bevilget Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse om lag 61,8 mill. kroner til tilskudd til opplæringsstillinger. Det er en økning på ca. 10 prosent sammenlignet med 2011. Antall opplæringsplasser i siste halvår 2012 var totalt 2875, som er nesten en tredobling siden SNMK ble opprettet...

Maritim framtid

Maritim framtid forutsetter maritim kompetanse! Det kan vi bare få ved å holde på norske sjøfolk og rekruttere flest mulig til maritim utdanning! Hele det norske maritime næringslivet er kritisk avhengig av et sterkt element av maritim kompetanse, i skipsdrift, i rederiene, skipsmegling, skipsindustri, service og i...

Fraktefartøyenes dag

i Ålesund - 14. mai

Fraktefartøyenes Rederiforening (FR) inviterer til dagseminar for å debattere sjøtransport foran Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan. FR ønsker å synliggjøre hvordan sjøtransporten kan bidra med
  • å skape effektive og miljøgunstige transportløsninger
  • avlaste tungtrafikk, redusere trafikkpress, ulykker og miljøbelastning
  • bidra til...

Nykommere

Falkeid Shipping overtok i mars Erria Vietnam fra danske Erria AS, en moderne lastebåt på 2900 tdw bygget i Saigon, Vietnam i 2008 til dansk design og med bl a MaK hovedmotor. Båten ligger nå i Szczecin for ombygging til selvlosser med nytt navn Falkberg....

Hva med strategiplanen?

Det legges nå siste hånd på strategiplanen for nærskipsfart som fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen fikk satt i bevegelse. Planen skal bakes inn i forslaget til NTP som skal være klart like over påske.   Det er en lang rekke tiltak som vurderes av Fiskeri- og kystdepartementet, fra effektivisering...

Store investeringer

Egil Ulvan Rederi AS, Trondheim, har bestilt to nye gassdrevne  fôrbåter fra Fiskerstrand BLRT for en 10-års kontrakt med oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA. Dette er skip med kapasitet på 5000 kbm og med skrog på 69.9 meters lengde og 17 meters, utviklet av Multi Maritime...