Statsbudsjettet 2013 – Fortsatt Stø Kurs

Saker som spesielt berører næringen: Nettolønnsordningen uendret, taket blir videreført Kystavgiften foreslått fjernet CO2-avgiften økes med 1 øre pr liter Rammene for GIEK foreslått utvidet med 15 mrd. kroner ...

Bransjeutviklingsprogram 3. samling – 27. september

År 2020 - En bransje i hard sjø eller smult farvann? Nærskipsfarten er inne i en periode med økt positivt fokus, ikke minst politisk. Mye godt arbeid er gjort i forhold til innspill til Nasjonal Transportplan. Blant forslagene er direkte tiltak som incentivordninger for mer last...

Kampanjen: Velg Sjøveien

  Kampanjen Velg sjøveien! Startet i Narvik 10.mai med samling av lokale kunder og aktører for å styrke dialog og  vise hva sjøtransport kan tilby vareeiere og speditører. Bak kampanjen står åtte rederier og speditører, 16 havner og dessuten organisasjoner innen sjøtransport. Hans Kristian Haram fra Shortsea...

Maritim næring er avhengig av den norske sjømann

MARITIMT FORUM PRESSMELDING 12. JUNI 2012   MARITIM NÆRING ER AVHENGIG AV DEN NORSKE SJØMANN En ny forskningsrapport fra Fafo viser at ansatte med erfaring fra sjøen utgjør kritisk kompetanse for landbaserte virksomheter i den norske maritime næringen. 7 av 10 mener at ansatte med praktisk erfaring fra sjø...

Utvalg skal gjennomgå lostjenesten

FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET Pressemelding, 02.03.2012 Nr.: 21/2012 Utvalg skal gjennomgå lostjenesten –Flere forhold tilsier at det nå er på tide å foreta en helhetlig gjennomgang av lostjenesten, derfor har Regjeringa i dag nedsatt et bredt offentlig utvalg, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. –Lostjenesten er et sjøsikkerhetstiltak som legger viktige...

Forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023

NORSK HAVNEFORENING - PRESSEMELDING FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 – 2023   Skal vi lykkes med å få mer gods over på vei til sjø, må havnene bli "navet" i det fremtidige transportsystem for gods. Nasjonal transportplan for perioden 2014 - 2023 er en god start for å nå...

Pressemelding – Fagre ord er ikke nok – konkrete tiltak må til

Norges Rederiforbund: Fagre ord er ikke nok – konkrete tiltak må til 1. mar. 2012 Sjøtransporten blir stedmoderlig behandlet i fagetatenes forslag til NTP 2014-2023. Det er positivt og nødvendig at målet om å flytte mer gods fra land til sjø og bane er et ledd i NTPs...

Samarbeid om strategi for nærskipsfart

Pressemelding, 07.02.2012 Nr.: 12/2012 FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET Samarbeid om strategi for nærskipsfart Statsrådene Lisbeth Berg-Hansen og Trond Giske inviterer til et samarbeid om en bredt forankret nærskipsfartsstrategi, der både myndigheter, havner, transportører, rederier og vareeiere bidrar. Målet er at mer gods skal fraktes sjøveien. Regjeringen vil stimulere til vekst i...

Maritimt Forum om regjeringens løsning i Eksportfinanssaken

PRESSEMELDING 18. november 2011    Maritimt Forum om regjeringens løsning i Eksportfinanssaken: Svært viktig avklaring for maritim næring Maritimt Forum har i lengre tid vært bekymret for Eksportfinans’ mulighet for å tilby langsiktig finansiering til norske eksportbedrifter. Regjeringen presenterte i dag et opplegg for en ny statlig ordning for eksportfinansiering...

Skal gjennomgå lostjenesten

Fiskeri- og Kystdepartementet: Pressemelding 20.10.2011: - Flere forhold tilsier at det nå bør foretas en helhetlig gjennomgang av lostjenesten. Regjeringa har i dag derfor besluttet at det skal nedsettes et offentlig utvalg med representanter fra ulike aktører, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under sitt innlegg på...