Pressemelding

Norsk tankfartøy bytter fra diesel til gassmotorer fra Rolls-Royce Fraktefartøyet Bergen Viking skal bytte motorer fra diesel til gass (LNG). Det norske rederiet Bergen Tankers har valgt gassmotorer og -system fra Rolls-Royce for denne oppgraderingen som vil gjøre skipet både mer miljøvennlig og billigere i drift. –      De nye motorene til Bergen Viking vil...

Fraktefartøyenes dag 14. mai

Program 09.00 – 10.00     NOx-fondet 10.00 – 11.00     Registrering – mingling 11.00 - 11.05      Innledning ved styreleder Rikke Lind 11.05 - 11.10      Film 11.10 - 11.20      En fremtidsrettet næring v/Siri Hatland 11.20 - 11.35      NyFrakt I og II, v/Oddmund Oterhals, Møreforsking Molde 11.35 - 11.50     ...

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

I 2012 bevilget Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse om lag 61,8 mill. kroner til tilskudd til opplæringsstillinger. Det er en økning på ca. 10 prosent sammenlignet med 2011. Antall opplæringsplasser i siste halvår 2012 var totalt 2875, som er nesten en tredobling siden SNMK ble opprettet...

Maritim framtid

Maritim framtid forutsetter maritim kompetanse! Det kan vi bare få ved å holde på norske sjøfolk og rekruttere flest mulig til maritim utdanning! Hele det norske maritime næringslivet er kritisk avhengig av et sterkt element av maritim kompetanse, i skipsdrift, i rederiene, skipsmegling, skipsindustri, service og i...

Fraktefartøyenes dag

i Ålesund - 14. mai

Fraktefartøyenes Rederiforening (FR) inviterer til dagseminar for å debattere sjøtransport foran Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan. FR ønsker å synliggjøre hvordan sjøtransporten kan bidra med
  • å skape effektive og miljøgunstige transportløsninger
  • avlaste tungtrafikk, redusere trafikkpress, ulykker og miljøbelastning
  • bidra til...

Nykommere

Falkeid Shipping overtok i mars Erria Vietnam fra danske Erria AS, en moderne lastebåt på 2900 tdw bygget i Saigon, Vietnam i 2008 til dansk design og med bl a MaK hovedmotor. Båten ligger nå i Szczecin for ombygging til selvlosser med nytt navn Falkberg....

Hva med strategiplanen?

Det legges nå siste hånd på strategiplanen for nærskipsfart som fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen fikk satt i bevegelse. Planen skal bakes inn i forslaget til NTP som skal være klart like over påske.   Det er en lang rekke tiltak som vurderes av Fiskeri- og kystdepartementet, fra effektivisering...

Store investeringer

Egil Ulvan Rederi AS, Trondheim, har bestilt to nye gassdrevne  fôrbåter fra Fiskerstrand BLRT for en 10-års kontrakt med oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA. Dette er skip med kapasitet på 5000 kbm og med skrog på 69.9 meters lengde og 17 meters, utviklet av Multi Maritime...

Statsbudsjettet 2013 – Fortsatt Stø Kurs

Saker som spesielt berører næringen: Nettolønnsordningen uendret, taket blir videreført Kystavgiften foreslått fjernet CO2-avgiften økes med 1 øre pr liter Rammene for GIEK foreslått utvidet med 15 mrd. kroner ...

Bransjeutviklingsprogram 3. samling – 27. september

År 2020 - En bransje i hard sjø eller smult farvann? Nærskipsfarten er inne i en periode med økt positivt fokus, ikke minst politisk. Mye godt arbeid er gjort i forhold til innspill til Nasjonal Transportplan. Blant forslagene er direkte tiltak som incentivordninger for mer last...