Skipsfinansieringsordning på plass

Frå denne veka kan reiarar søkje om finansiering av skip som skal nyttast i Noreg. Skipsfinansieringsordninga ei ny, mellombels låne- og garantiordning for kjøp av skip frå norske verft, når desse skipa skal brukast i Noreg. Det kan være skip som til dømes ferjer, fiskebåtar, brønnbåtar...

Manglende kunnskap om maritim næring

I BTs leder 31. mai tas det til orde for at nettolønnsordningen, en vesentlig del av rammevilkårene for den maritime næringen, bør avvikles.   Dette må være uttrykk for en underlig mangel på kunnskap om norsk skipsfart og den maritime næringsklyngen. Internasjonal sjøtransport er en gjennomglobalisert næring,...

Transportløsninger for fremtiden

Vi har i dag sendt skriftlige innspill til perspektivanalysen som er utarbeidet på oppdrag av transportsektorene som innspill til NTP: Fremsyn 2050 – trender innen samferdselssektoren frem mot 2050.   I rapporten er trender, observasjoner og drivkrefter oppsummert i fem utviklingstrekk som delvis spiller sammen og overlapper hverandre, og...

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett. Fjerning av fritaket fra CO2-avgift på flytende naturgass (LNG) som drivstoff på skip ble innført i statsbudsjettet i 2018, og dette har gjort LNG 25% dyrere. Det er beklagelig om dette ikke blir rettet opp i revidert statsbudsjett.   -Flere...

Nei til fortrinnsrett for hamnearbeidarar

I forrige veke deltok Kystrederiene på høyring i Stortingets arbeids- og sosialkomitè vedrørande eit forslag til fortrinnsrett for hamnearbeidarar. Forslaget var eit såkalla Dokument 8 forslag, fremja av representantar frå Senterpartiet. Eit "Dok 8-forslag" er eit forslag som vert lagt fram av stortingsrepresentantane sjølve.   Vårt bodskap...

Velkommen til tariffkonferanse i Bergen 19.-20. juni

Kystrederiene inviterer med dette alle medlemmer til tariffkonferanse i Bergen 19. – 20. juni. Tema er tariffavtalene og forberedelser til høstens forhandlinger, samt relevante arbeidsjuridiske problemstillinger.   På konferansen vil det bli en gjennomgang av «ofte stilte spørsmål» i både arbeidsjuss og tariffavtaler. Det vil også bli...

Presentasjoner fra årets generalforsamling

Vi takker for oppmøtet og ønsker alle velkommen til neste års generalforsamling 23.-26. mai i Longyearbyen!   Seminaret på årets generalforsamling var viet til virkemiddelapparatet og tonnasjefornyelse. Stor takk til Enova, Innovasjon Norge, NOx-fondet, GIEK og Eksportkreditt som holdt innlegg. Innleggene fra virkemiddelapparatet er opplistet under - klikk...

Nye styreledere i Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening

På årets generalforsamling 19. april i Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening ble det valgt nye styreledere i begge organisasjonene. Det ble også valgt nye styremedlemmer.   Ny styreleder i Kystrederiene Generalforsamlingen i Kystrederiene valgte Oskar Grimstad til ny styreleder i organisasjonen. Han overtar roret etter Lawrence Falkeid. Oskar J. Grimstad...

Ny rådgiver til Kystrederiene

Linn Therese Skår Hosteland (29) er ansatt som næringspolitisk rådgiver innenfor Aqua-shipping i Kystrederiene. Hun kommer fra stillingen som webredaktør i Kyst.no.   -Jeg er svært fornøyd med at Linn Therese nå blir vår nye næringspolitiske rådgiver, uttaler administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge. Vi har...