Bedre vrakpantordning!

Kondemneringsordningen (vrakpantordningen) for eldre skip som frakter gods i norske farvann gjøres nå mer attraktiv. Det åpnes nå, helt i tråd med Kystrederienes anbefalinger, for at kondemneringstilskuddet og innovasjonslåneordningen også kan benyttes ved kjøp av nyere, brukt tonnasje. Ordningene som gir støtte til kondemnering av eldre skip...

Nyhetsbrev – juli 2017

Endringer i rederiskatteordningen I forbindelse med ESA-godkjennelse av ny periode for rederiskatteordningen fra 1. juli 2017 til 31. desember 2026 kan det ventes endringer på visse punkter. Det er trolig få av endringene som vil få konsekvenser for Kystrederienes medlemmer, men vi refererer hovedpunktene i endringene: ...

Siri har ordet

Denne spalten har vanligvis handlet om viktige saker vi arbeider med, hva vi har planer om osv. Men denne gangen blir det litt annerledes, nå skal status gjøres opp for avtroppende administrerende direktør. 34 år i foreningens tjeneste har satt sine spor – forhåpentligvis positive –...

1. juli må mindre fartøy ha papirene i orden

Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft, ref. «Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.» (FOR-2016-12-16-1770). Dette betyr at eiere av mindre fartøy må kunne dokumentere sine sikkerhetsrutiner for å kunne operere etter forskriften. -...

Sjøfolkenes dag – 25. juni

25. juni er FNs internasjonale dag for sjøfolk. På denne dagen rettes det søkelys mot sjøfolks vilkår verden over. Det er liten tvil om at sjøfolkene gjør en viktig jobb. Over 80 prosent av verdens gods fraktes på kjøl, og det jobber over 60 000 sjøfolk...

Nyhetsbrev – mai 2017

Nytt styre i Kystrederiene Valg på nytt styre under generalforsamlingen i Kystrederiene 13.mai leverte en blanding av kontinuitet og nye krefter. Styret består av formann og seks styremedlemmer som representerer hver sin sektor. De fleste i styret var villige til gjenvalg, mens Jan Harald Hauvik ønsket...

Sjø for miljø – rapport fra Kystrederiene

I forbindelse med Kystrederiene sin generalforsamling nå i mai i år, laget vi en rapport som tar for seg bredden hos våre medlemmer. Vi snakker om fleksible fartøy, tilpasset fart på norskekysten, som kan anløpe alt fra merder og mindre kaier i distriktene til store...

Ny Nox-avtale signert i dag

Kystrederiene var i dag, onsdag 24. mai, tilstades i Oslo og signerte ny NOx-avtale saman med 14 andre næringsorganisasjonar.   Avtalen har ei varigheit på åtte år frå 2018, og er eit viktig bidrag for at Noreg skal overhalde internasjonale forpliktelsar om reduksjon i klimagassutslepp. Næringslivet skal med dette redusere sine årlege...

Økt samfunnsgevinst ved smartere bruk av sjøveien

Vi har et miljøvennlig og fleksibelt transportsystem langs kysten og i nære farvann. Det er kyst- og nærskipsflåten som hvert år tar hånd om 30 millioner tonn mellom norske havner og noe mer ellers i Nord-Europa. Det aller meste av dette er råvarer og olje som...

Rapport om miljøtiltak i maritim næring

Praksisstudent Nanna Lilletvedt Sæten som har jobbet hos Kystrederiene denne våren har utarbeidet en rapport om miljøtiltak i maritim næring. Ideen bak rapporten var å klargjøre hvordan det grønne skiftet konkret kan gjennomføres i maritim næring, og samtidig kartlegge hvilke statlige incentiver Kystrederienes medlemmer anser...