Dønnland – Norsk Fisketransport AS

Havbruk – en næring i sterk vekst

Norge forvalter i dag et havområde som er seks-sju ganger større enn Fastlands-Norge. Norsk sjømatnæring eksporterer sjømat til forbrukere i mer enn 130 land. Havbruk er en næring for fremtiden.

Brønnbåt
I takt med en formidabel vekst i oppdrettsnæringen, har brønnbåten blitt en stadig viktigere del av lakseindustrien i Norge. Den norske flåten har samtidig utviklet seg til å bli verdensledende både i størrelse og innen teknologiske løsninger.

 

75 prosent av all oppdrettslaks i verden håndteres av norske brønnbåter. All laks og ørret som er oppdrettet i Norge er om bord i en brønnbåt 2-4- ganger i løpet av livssyklusen. Dette omfatter transport av yngel, smolt og slaktefisk, interntransport mellom lokaliteter, parasittbehandling og sortering av fisk.

 

Fra å i hovedsak forestå transport av levende fisk – smolt til sjøanlegg og slaktefisk til slakterier – har flåten av brønnbåter etterhvert blitt en veldig viktig leverandør av andre relaterte tjenester. Særlig gjelder dette behandling mot parasitter (lakselus, AGD), størrelsessortering og telling av fisk. All oppdrettslaks/-ørret i Norge – og en stor del av produksjonen i andre regioner (Chile, UK, Tasmania og Canada) – håndteres av fartøy eid av våre medlemsrederier.

 

For å ta ett eksempel: I Norge er all oppdrettet laksefisk om bord i våre medlemsfartøy minst 3 ganger i livet. Brønnbåtene i Norge frakter ca. 1,3 millioner tonn slaktefisk og  vel 320 millioner stk. smolt årlig.

 

Flåten er voksende med en betydelig nybyggeaktivitet

Fòrbåter

Fòrbåtene frakter inn hele biomasseveksten (produksjonen i sjø) til oppdrettsnæringen. Dette er pr. i dag på nivå 1,6 – 1,8 millioner tonn fòr direkte til matfiskanleggene fra fòrfabrikkene. Nesten alt av denne transporten går på faste avtaler/charter med de 4 fòrselskapene som er i Norge i dag.

 

Flåtestrukturen endres og 1. generasjonsfartøy med bulklevering er i ferd med å fases ut. De var moderne på slutten av 1990-tallet, og grunnen til utfasingen er for liten lastekapasitet (700-900 tonn). I 1990 var en 100 tonn flåte stort, i dag er dette blitt til 1000 tonn. Dette sier mye om utviklingen i næringen.

 

I de siste 4 år har flåten blitt modernisert med 6 nybygg hvorav 4 med LNG hovedmotor. i 2016 vil det blitt levert et nygg. LNG skipene er på høyt teknologisk nivå med hensyn til miljø. Mest sannsynlig vil dagens struktur forbli slik i noen år, og fornying vil skje når lakselusa er under kontroll. Da vil også markedet vokse raskere enn i dag.

Servicefartøyer

Servicefartøyer er en rask voksende næring innen havbruksnæringen og en nødvendighet for at driften skal gå rundt. Flåten er i rask utvikling, og det blir i dag bygget større og mer moderne skip for å møte etterspørselen. Denne sektoren har i dag den raskest voksende medlemsmassen hos Kystrederiene.

 

Mange mindre og større servicefartøy er i oppdrag langs norskekysten daglig. Dette er fartøy med høyteknologiske løsninger som støtter opp om en effektiv og miljøvennlig havbruksnæring. De fleste av disse løsningene er utviklet av næringen selv.

 

Servicefartøyene leverer tjenester til hele den sjøbaserte delen av oppdrettsnæringen. Disse fartøyene dekker et stort spekter av tjenester, bl.a.:

  • inspeksjoner og overvåkning
  • ROV – operasjoner
  • dykkertjenester
  • forankring
  • utlegging av anlegg og fortøyninger
  • vask av anlegg/nøter
  • bistand ved parasittbehandling

 

Servicefartøyene sysselsetter mange og bidrar mye til lokalt næringsliv, herunder lokale verft og andre leverandører av utstyr til fartøyene.

 

Ivar Ulvan er nestleder og styremedlem for denne sektoren i Kystrederiene sitt styre.