Miljø og støtteordninger
Støtte til energi- og klimateknologi for fartøy skal bidra til å redusere kostnader og risiko for de som tar i bruk nye teknologier og innovative løsninger som er nye i Norge. På denne siden presenterer vi de støtteordninger som støtter opp om en nyere og mer miljøvennlig flåte.
Innovasjon Norge

Flere virkemidler mot nærskipsfarten. Støtten er styrt av bedriftsøkonomisk verdiskaping. Innovasjon Norge avlaster risiko og skal være utløsende for investeringene.

 

De mest relevante instrumentene er:

 • Markedslån – samarbeid med bank, kommersielle betingelser
 • Innovasjonslån – mindre krav til sikkerhet, høyere rente
 • IFU/OFU-ordningen – kan brukes frem til prototypenivå
 • Miljøteknologiordningen – brukt nær kommersialisering, demo og pilot
 • Etablerertilskudd – støtter oppstart, fordelt på to faser
 • Distriktsmidler – utvikler må ligge/ha aktivitet i distriktet

 

Vrakpantordning og låneordning til nybygg. I statsbudsjettet for 2016 kom det på plass en vrakpantordning. Kriteriene for dette er nå klare, og mer informasjon om dette finnes i en egen sak på våre hjemmesider.

 

Miljøteknologiordningen. Skal fremme norsk miljøteknologi og bidra til at norsk industris konkurranseevne styrkes. Finansiering av pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Gjelder alle bedrifter i alle sektorer. Mer informasjon om ordningen finnes på Innovasjon Norges hjemmesider.

 

Innovasjonslån/risikolån – for bedrifter som tenker nytt.

 • Toppfinansieringslån hvor IN har evne til å ta risiko
 • Gode vilkår sett i forhold til risiko – lån kan gis selv om pantesikkerheten ikke er tilfredsstillende
 • Rentefri periode kan innvilges
 • Mulig å innvilge avdragsfrie perioder
 • Lån med betinget ettergivelse
 • Lang løpetid – fleksibel nedbetaling
 • Samfinansiering med andre banker
 • Risikodeling med bank og eiere
 • Kundens verdiskaping i fokus
 • Lokal saksbehandling og oppfølging
 • Tilgang på INs nettverk, kompetanse og øvrige tjenester

 

For mer informasjon, gå inn på Innovasjon Norges hjemmesider, eller kontakt Jan Børre Rydningen, Sigbjørn John Huun eller Tor Erik Lillebø.

 

GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Nå er det åpnet for å få skipsgaranti selv om en bygger i Norge. Den nye ordningen ble vedtatt av Stortinget i desember 2017 og omfatter finansiering av blant annet fiskebåter, ferjer, brønnbåter, hurtigbåter og nærskipsfartsfartøy.

Les mer om ordningen på GIEK sine hjemmesider. 

 

NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp. 15 samarbeidende næringsorganisasjoner er stiftere av fondet. Eiere av skip kan redusere utslipp ved å montere renseutstyr, oppgradere motoren eller gå over fra diesel til gass som drivstoff.

 

Siden 2008 og frem til i dag er det utbetalt 2,7 milliarder kroner i støtte til over 700 prosjekter. Det er gitt ytterligere vedtak om støtte til planlagte prosjekter på 1,9 milliarder kroner kr til ca. 200 prosjekter. Årlige nasjonale CO2-utslipp er redusert med ca. 500 000 tonn, der en vesentlig andel er tatt av skipsfarten.

 

Alle tiltak kan få inntil 80% av mer-investeringen i støtte. Omfang på støtten avhenger hovedsakelig av støttesats, årlig spart diesel i støtteberettiget fart og redusert NOx-faktor.

 

Begrensninger i støtteordningen. Vanskelig å støtte der offentlig oppdragsgiver stiller teknologispesifikke krav eller lave NOx-nivå-krav. Vanskelig å støtte når teknologien er støttet av norske offentlige støtteordninger (Enova, Innovasjon Norge, NFR). Men; prosjektet kan deles inn i ulike faser, slik at man kan søke støtte fra alle/flere.

 

Miljøavtalen om NOx. Miljøavtalen om NOx 2011-2017 ble undertegnet 14. desember 2010 av femten næringslivsorganisasjoner, deriblant Kystrederiene, og Miljøvern- departementet. Ny NOx-avtale for 2018-2025 ble signert 24. mai 2017.

 

Les mer om hvordan du søker (veiledninger, søknadsskjema, kontaktinformasjon etc.) på NOx-fondets hjemmesider.

 

ENOVA sitt tilbud til maritim transport

Ett statlig foretak som skal bidra til økt energieffektivisering samt utvikling av energi- og klimateknologi, lokalisert i Trondheim.

 

Hvorfor skal du snakke med Enova..? Enova har 3 mrd. kr. i året til energi- og klimatiltak! For skipsfarten har de flere ulike tiltak – kan gi deg tilstrekkelig lønnsomhet og redusere risiko.

 

Introduksjon til Energiledelse – de som vil få hjelp til å redusere energiforbruket eller finne gode løsninger som øker konkurransekraften.

 

Støtte til energitiltak i skip – de som vil gjennomføre gode miljøtiltak, men mangler nødvendig lønnsomhet.

 

Støtte til ny energi- og klimateknologi – de som vil være i tet og ta i bruk ny teknologi, der risikoavlastning er nødvendig.

 

Hvem kan få støtte..?

 • Prosjekter som gir energieffektivisering innen maritim sektor – både transport og annen næring
 • Dette kan være teknologier knyttet til
 • Energieffektive motor- eller propell-løsninger
 • Elektrisk fremdrift og hybridløsninger
 •  Fremdriftssystem
 •  Lastehåndtering
 • Belysning og ventilasjon
 • Eller andre smarte løsninger
 • Støtten gis primært til skip som er NOR eller NIS registrert, eller har vesentlige operasjoner i norsk territorium eller norsk sone
.
Krav til prosjektet – husk å søke før du starter prosjektet!
 • Prosjektet skal være en investering i fysisk utstyr
 • Prosjektene må anvende teknologier som er blant det beste som er kommersielt tilgjengelig
 • Prosjektet må resultere i minst 10 % reduksjon i energibruk og minimum 100 000 kWh/år i energiresultat
 • Prosjektet kan ha en maksimal varighet på 3 år
 • Det kan kun regnes reduksjon i energibruk som direkte følger av den konkrete investeringen (redusert transportomfang eller økt sjøtransport kan ikke tas med)

 

For mer informasjon se Enova sine hjemmesider, eller ta kontakt med seniorrådgiver Ingrid Aune på e-post ingrid.aune@enova.no eller telefon 928 15 145.