Kystbunker – Kystbunker / With Marine – Egil Ulvan Rederi AS

Velkommen til Nautilus Sjø

 • Vi er en leverandør av sikkerhetsrelaterte tjenester til rederi og fartøy i næring
 • Våre ansatte har bred kompetanse med bakgrunn fra nautisk og teknisk operativ drift og skipsdrift (management)
 • Vi forenkler hverdagen til våre kunder
 • Vi holder orden på styringssystemet og oppdateringer, bistår og veileder i daglig bruk av systemet. Vi kan også bistå i dialog med klasse og flaggstat

Våre kunder er rederi med krav om sikkerhetsstyring i henhold til regelverk eller basert på kundekrav.

Våre kunder har sikkerhetsstyringssertifikat (DoC og SMC) utstedt av blant annet Sjøfartsdirektoratet, DNV GL, BV og Rina.
Systemet er i drift om bord på stykkgods-, bulk-, fôr-, brønn- , tank- og fiske-fartøy.

Sikkerhetsstyring

Sikkerhetsstyringssystem

I skipssikkerhetsloven er det krav om at rederiet skal etablere, gjennomføre og videreutvikle sikkerhetsstyringssystem både i landorganisasjon og om bord på det enkelte fartøy.

Vårt system tar utgangspunkt i en base som er lik for alle våre kunder, denne tilpasses det enkelte rederi og fartøy i implementeringsprosessen.

Våre kunder har sikkerhetsstyringssertifikat (DoC og SMC) utstedt av blant annet Sjøfartsdirektoratet, DNV GL, BV, LR og Rina. Systemet er i drift om bord på stykkgods-, bulk-, fôr-, brønn-, tank- og fiske-fartøy.

ISM koden

ISM koden er en internasjonal standard for sikkerhetsstyring i den maritime næringen. Denne er gjort gjeldende som forskrift for norske skip gjennom forskift om sikkerhetstyringssystem for skip m.m., og gir føringer for hva et sikkerhetssystem om bord på skip som faller under forskriftens virkeområde skal inneholde.

Forskriften krever at sikkerhetsstyringssystemet skal sertifiseres (DoC og SMC) av Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent klasseselskap.

Vårt system er bygget opp i henhold til ISM koden og vil etter tilpasning til rederi og fartøy kunne sertifiseres.

Våre kunder har sikkerhetsstyringssertifikat (DoC og SMC) utstedt av blant annet Sjøfartsdirektoratet, DNV GL, BV og Rina. Systemet er i drift om bord på stykkgods-, bulk-, fôr-, brønn- og fiske-fartøy.

Sikkerhetsstyring for mindre fartøy 

Det er krav om at rederiet også skal etablere, gjennomføre og videreutvikle et sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 BT. Dette er gitt utfyllende regler om i forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy. Virkeområdet til forskriften er alle næringsfartøy opp til 499 BT. Vi har utarbeidet system som dekker krav i forskrift, og dette er differensiert i forhold til fartøystørrelse.

Internrevisjon

Systemet skal på jevnlig basis vurderes for hvor godt det virker og er implementert i organisasjonen. Det er ulike virkemidler for å vurdere dette. Skipsførers gjennomgang er en gjennomgang av systemet om bord, der Skipsfører, gjerne sammen med mannskap, ser på systemet og vurderer det ut fra deres erfaring. Ledelsens gjennomgang er rederiorganisasjonens vurdering ut fra deres erfaringer og statistikk på hendelser og avvik, dette vil kunne inngå som en naturlig del av selskapets årsberetning. Internrevisjon er en objektiv gjennomgang der en på stikkprøvebasis ser på hvordan systemet er implementert i organisasjonen om bord og på land. Vi gjennomfører internrevisjon av systemene for våre kunder. Dette gir dere, etter vår mening, et godt og objektivt inntrykk av hvordan dere har implementert systemet i den daglige driften.

Utpekt Person

Utpekt Person er en rolle som kommer fra ISM koden. Dette skal være sikkerhetsventilen i organisasjonen. Dersom en mener at helse, miljø eller sikkerhet står på spill, og en gjennom vanlig tjenestevei ikke når frem, så har en mulighet til å gå til Utpekt Person. Denne vil ha tilgang til å ta saken høyere i organisasjonen, helt opp om nødvendig, for å nå frem. Dersom Utpekt Person selv mener at helse, miljø og sikkerhet er satt i spill har han plikt og rett til å ta dette opp som nødvendig.

Sammensatt bilde

Beredskap

24/7 2. linje beredskapstjeneste for rederi og fartøy

Vi ivaretar beredskapsvakten for rederi og fartøy, vår beredskapstelefon er bemannet og beredt til å bistå døgnet rundt. Vi har nødvendig dokumentasjon for å kunne ha overblikk og innsikt i det enkelte fartøy tilgjengelig fra server, dette for å kunne bistå rederiets beredskapsgruppe fra hvor vi måtte være.

ISPS koden

For fartøy som skal ha sikkerhetssertifikat (ISSC) må det først gjennomføres en sikkerhetsundersøkelse (SSA) som benyttes som grunnlag for utarbeidelse av sikkerhetsplanen (SSP). Når sikkerhetsplanen er ferdig, skal den fremsendes til flaggstaten for godkjenning. For norske skip kan denne funksjonen være delegert til RSO (anerkjent klasseselskap) av Sjøfartsdirektoratet (NMA).

Vi utfører sikkerhetsundersøkelse, utarbeider sikkerhetsplan, fremsender for godkjenning og tar rolle som rederiets sikkerhetsoffiser (CSO) for våre kunder.

Andre tjenester

Bistand i forbindelse med avviksbehandling

I noen sammenhenger ser vi at en får en dypere behandling av avvik når eksterne parter samarbeider med dem som formelt skal behandle avviket i organisasjonen og gjerne har den praktiske erfaringen om bord eller på rederikontoret. Som en del av avtalen vår er vi tilgjengelig for bistand.

Manualer og Planer

Vi har utarbeidet maler, rammeverk og veiledere for de ulike manualer og planer en må ha i den daglige driften og i beredskapssammenheng. Disse nyter våre kunder godt av. Vi bistår gjerne i utarbeidelsen av den spesifikke manual eller plan dersom det er ønskelig.

I vår base har vi følgende rammeverk tilgjengelig:

 • Nødtauingsprosedyre
 • Mønstringsplan/alarminstruks
 • Garbage management plan
 • SEEMP
 • Ballast water management plan
 • SOPEP
 • Plan for recovery of person from the water
 • MLC 2006 Booklet