Stykkgods

– fører last på paller og i containere, store kolli og partigods

Våre medlemmer har skip som kan levere stykkgods over hele landet, til konkurransedyktige priser. Båtene er svært manøvreringsdyktige, og kan derfor også legge til ved mindre kaianlegg.

Flere medlemmer har faste ruter fra Østlandet til Finnmark. De resterende opererer på spotmarkedet.

Stykkgods innbefatter laster som:

 • Industrilast, dagligvarer, partilaster, utstyr til bygg og anlegg, store kolli, containere og tungløft
 • Oljerelaterte produkter mellom oljebasene
 • Fôr- og landbruksprodukter
 • Fryse- og kjølevarer

Lara Konradsdottir er styremedlem for sektoren i Kystrederiene.

Spesialfartøy

– viktige aktører for næringslivet

Mange mindre og større spesialfartøy er i oppdrag langs norskekysten daglig. Dette er fartøy med høyteknologiske løsninger, og som bl.a. støtter opp om en effektiv og miljøvennlig havbruksnæring, oljenæring, bygging av infrastruktur etc. Fartøyene utfører operasjoner som vanlige fartøy ikke klarer.

Disse fartøyene dekker et stort spekter av tjenester, bl.a.:

 • inspeksjoner og overvåkning
 • kabellegger
 • slepebåt/beredskap
 • vaktskip
 • slaktebåter/bløggebåter
 • berging
 • isbryting

Hallgeir Bremnes er styremedlem for sektoren i Kystrederiene. 

Brønnbåter

- frakter fisk over hele verden

Flåten er spesialister innen transport av levende fisk fra frakt av smolt til sjøanlegg, frakt av slaktefisk til slakterier. Fartøyene har også utviklet seg til å bli en veldig viktig leverandør av andre relaterte tjenester. Særlig gjelder dette behandling mot parasitter (lakselus, AGD), størrelsessortering og telling av fisk. All oppdrettslaks/-ørret i Norge – og en stor del av produksjonen i andre regioner (Chile, UK, Tasmania og Canada) – håndteres av fartøy eid av våre medlemsrederier.

I Norge er all oppdrettet laksefisk om bord i våre medlemsfartøy minst 3 ganger i livet. 

Bente Lund Jacobsen er styreleder i Brønnbåteiernes Forening (BREF) og styremedlem i Kystrederiene.

Tankskip

– frakter i hovedsak oljeprodukter langs norskekysten

Tankflåten frakter oljeprodukter i distribusjon og til bunkring av skip. En del av flåten er også spesialisert på vegetabilske og animalske oljer, herunder ensilasje m.m.

Flåten til våre medlemmer er under stadig utvikling. I 2015 fikk Bergen Tankers ombygd et av sine tankskip, «Bergen Viking», til LNG-drift. Rederiet satser stort på miljøvennlig drift, og dette er det første tankskipet av sitt slag med LNG-drift som går langs norskekysten.

Magne Årvik er styremedlem for denne sektoren i Kystrederiene.

Bulk og vei

– spesialutstyrte skip for bulktransport

Spesialutstyrte skip for bulktransport utfører viktige oppgaver for entreprenørbransjen, veibygging, vedlikehold og en del industri. Sektoren opererer under strenge sikkerhetskrav og det jobbes kontinuerlig med fornyelse av flåten.

Lasten kan hovedsakelig deles inn i følgende hovedgrupper:

 • Stein, grus, tilslag, singel, leca, sand, asfalt osv. til eks veibygging
 • Landbruksprodukter som korn, gjødsel, bark m.m.
 • Føring av forurensede masser

Jon Fredrik Mostraum er styrerepresentant for sektoren i Kystrederiene.

Havbruk

- Flere fartøygrupper sikrer driften til havbruksnæringen

Fôrbåter
Fôrbåtene frakter inn tusenvis av tonn med fiskefôr direkte til oppdrettsanleggene fra fôrfabrikkene. Nesten alt av denne transporten går på faste avtaler/charter med fòrselskapene som er i Norge i dag.

Flåtestrukturen endres og 1. generasjonsfartøy med bulklevering er i ferd med å fases ut. I 1990 var en 100 tonn flåte stort, i dag er dette blitt til 1000 tonn. I de senere år har flåten blitt modernisert med flere nybygg, noen med LNG hovedmotor. LNG skipene er på høyt teknologisk nivå med hensyn til miljø.

Brønnbåt
Brønnbåtflåten har utviklet seg fra å kunne transportere smolt og slaktefisk til å gjennomføre behandling mot parasitter (lakselus, AGD), størrelsessortering og telling av fisk. Brønnbåtrederiene våre opererer både i Norge,Chile, UK, Tasmania og Canada. Brønnbåtene er i hovedsak organiserte gjennom Brønnbåteiernes Forening.

Servicefartøy
Servicefartøyer er helt nødvendighet for at den daglige driften på merdkanten skal gå rundt. Både større og mindre servicefartøy er i oppdrag langs norskekysten da de leverer tjenester til hele den sjøbaserte delen
Disse fartøyene dekker et stort spekter av tjenester som:

 • Inspeksjoner og overvåkning
 • ROV – operasjoner
 • Dykkertjenester
 • Forankring
 • Utlegging av anlegg og fortøyninger
 • Vask av anlegg/nøter
 • Bistand ved parasittbehandling

Ivar Ulvan er nestleder og styremedlem for denne sektoren i Kystrederiene.