Portrettmaleri av Tomas Måren / Artic Fjell, Artic Shipping AS

Tomas Mårens Fond – et fond for utdanning og rettshjelp for medlemmer i Kystrederiene

Fondet ble opprettet etter forslag av skipsreder Kristian E. Samuelsen som æresfond til skipsreder Tomas Måren som tok initiativ til dannelse av Norske Fraktefartøiers Landsforening i 1935. Navnet ble til Fraktefartøyenes Rederiforening i 1949 og skiftet så navn til Kystrederiene i 2016.

 

Medlemmer i Kystrederiene kan søke om støtte til utdanning av mannskap og rettshjelp ved å sende en e-post til firmapost@kystrederiene.no. Alle søknader som kommer innenfor statuttene til fondet får støtte, og dermed 15-25 prosent av utgiftene dekket. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer om å søke!

Statutter for Tomas Mårens Fond – fond for utdanning og rettshjelp

Dette fondet ble opprettet etter forslag av skipsreder Kristian E. Samuelsen som æresfond til skipsreder Tomas Måren som tok initiativ til dannelse av Norske Fraktefartøyers Landsforening i 1935. På styremøte i N.F.L. 11.09.1943 ble de første statutter for fondet fastsatt. Ved generalforsamlingsvedtak 22.06.1949 ble N.F.L.s navn endret til Fraktefartøyenes Rederiforening, nedenfor benevnt som FR. Ved generalforsamlingsvedtak 02.05.2011 ble fondet utvidet til å omfatte rettshjelpssaker.

 

§ 1 Organisering

Tomas Mårens Fond er en avdeling under FR, og styret i FR er generalforsamling i fondet.

 

§ 2 Formål

2.1. Å yte støtte til mannskap ansatt på skip som er tilsluttet FR til den utdannelse som er nødvendig for å oppebære de til enhver tid gyldige sertifikat. Skriftlig søknad må fremmes av rederiet.

2.2. Å yte støtte til opptjening av fartstid om bord i medlemsfartøy og andre ordninger for å sikre rekruttering av mannskap.

2.3. Å yte støtte til medlemmer, tidligere medlemmer eller deres etterlatte under helt spesielle, begrunnete forhold. Fondet kan og gi støttet til spesielle arrangement, organisasjoner e.l. i saker som sterkt angår fraktenæringen.

2.4. Fondet kan gi støtte til spesielle arrangement, organisasjoner e.l. i saker som sterkt angår fraktenæringen.

2.5. Å yte støtte til juridisk bistand innen foreningens interesseområde.

 

§ 3 Rett til støtte

Ethvert medlem som har betalt kontingent til Fraktefartøyenes Rederiforening har rett til bidrag fra Tomas Mårens Fond innenfor rammen av fondets bestemmelser.

 

§ 4 Søknad

Begrunnet søknad med detaljerte opplysninger om saken sendes styret i fondet. Ved rettshjelp må søknaden bekrefte den prinsipielle betydningen for foreningen og søknad må godkjennes av styret før rettslige skritt blir tatt.

 

§ 5 Ytelser fra fondet

Styret avgjør om bidrag skal ytes. Eventuelt avslag kan ankes inn for generalforsamlingen, som er styret i FR.

I f.m. utdannelse kan det på samme tid til samme søker ytes lån til utdannelse, til en rente tilsvarende markedsrente, etter skriftlig søknad fra rederiet. Lånet skal tilbakebetales etter at utdannelsen er avsluttet. Utbetaling av lån og stipend skjer mot bekreftelse på at utdannelsen er påbegynt. Det skal opprettes garanti/panteavtale med rederiet.

Ved rettshjelpssaker der styret godkjenner formålet, dekker fondet utgiftene med å få saken vurdert av juridisk ekspertise. Dersom utfallet av vurderingen er positiv for medlemmet, kan styret gi støtte til føring av saken. Styret kan gjøre forbehold om tilbakebetaling av støtten dersom medlemmet tilkjennes saksomkostninger.

 

§ 6 Kapital

Fondet skal ha en grunnkapital på minimum NOK 800.000 og et disposisjonsfond på NOK 1.000.000. Hvert fartøy som er tilsluttet Fraktefartøyenes Rederiforening betaler en årlig kontingent til fondet fastsatt av ordinær generalforsamling til FR med alminnelig flertall. Ved behov tilføres disposisjonsfondet midler fra inntekter gjennom O&U-fondet.

 

§ 7 Styret

Fondet skal forvaltes av et styre på fire medlemmer med denne sammensetning: 1-2, den til enhver tid sittende formann og direktør i FR, 3-4 to medlemmer som velges av FRs generalforsamling innen FRs styre for 2 år av gangen. Ved første gangs valg oppnevnes det ene medlem for ett år, slik at det av hvert års generalforsamling velges et medlem. FRs formann er formann i fondet. Dersom saker behandles i telefonmøte eller pr. e-post (utenom styremøter i FR), ytes halv møte-godtgjørelse pr. sak.

 

§ 8 Årsberetning og regnskap

Fondets styre fører saksprotokoll og plikter å fremlegge årlig beretning over fondets virksomhet til generalforsamlingen i TMF. I regnskapet fremgår hvilke saksområder som er bevilget støtte. Regnskapet skal forelegges general-forsamlingen i TMF. Fondets regnskap skal revideres av FRs revisor.

 

§ 9 Endringer

Endringer av disse statutter kan foretas av generalforsamlingen i TMF med simpelt flertall.

 

§ 10 Oppløsning

Ved endringer av disse statuttene, evt. oppløsning, disponeres fondets midler av FR.